2
Extended Learning to platforma do szkole?, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu najnowszej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki b?d? bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia stworzenie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story

What is Pligg?

Pligg is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments